แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ

โหลดที่นี่ >> แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และหนังสือการเป็นผู้จัดการศพ <<
โหลดที่นี่ >> แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. และหนังสือการเป็นผู้จัดการศพ <<

เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

1.สำเนาใบมรณบัตร (พร้อมฉบับจริง)

2.สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย

3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้ตาย (ถ้ามี)

4.สำเนาทะเบียนสมรสผู้ตาย

5.สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้มารับเงิน)

6.สำเนาบัตรประชาชน(ผู้มารับเงิน)

7.สำเนาทะเบียนสมรส(ผู้มารับเงิน)

8.สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (กรณี ช.พ.ส.ดำรงคู่สมรสถึงแก่กรรม)

9.หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

10.สำเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (ทายาทที่ถูกระบุสิทธิ์)

(กรุณาเตรียมหลักฐานถ่ายเอกสารมาให้พร้อมหลายๆชุด)

*หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ  ตรงด้านล่างสุดให้เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้ลงนาม พร้อมประทับตราวัดให้ชัดเจน (วัดที่จะทำการฌาปนกิจศพ)

วิดเจ๊ดรับค่าจัดการศพ

♦แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และหนังสือการเป็นผู้จัดการศพ

♦แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. และหนังสือการเป็นผู้จัดการศพ