ขอความมอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญที่ใช้บริการสินเชื่อตามข้อตกลงกับธนาคารเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอความมอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญที่ใช้บริการสินเชื่อตามข้อตกลงกับธนาคารเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา