ประกาศ…ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560  >>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<<

ก.ผู้ที่ได้รางวัลสุดยอดครูดี จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ลำดับที่…
           254. นายอุดมวิทย์ สุรโครตร   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
           255. นางศรี อินสุระ                    สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
           256. นายกัมพล เจริญรักษ์      สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
           257. นายสำรวน เสมอภาค      สพม.เขต 28

ข.ผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีชายขอบ  จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ลำดับที่…
           72. นายวรการ น้อยสงวน          สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
           73. นางปราใส สุทธิกรณ์           สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
           74. นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์       สพม.เขต 28
           75. นางสาวสุภินันท์ ไชยธานี   สพม.เขต 28

ประกาศปวงประชา