เปิดแล้ว !! “โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.”

“โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.”

ดาวโหลดเอกสารที่นี่

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.     

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส.

*หมายเหตุ เป็นเงินทดลองจ่ายที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จ่ายให้สมาชิกก่อน และเมื่อสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมโครงการถึงแก่กรรม สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จึงจะหักเงินที่ทดลองจ่ายไปให้นั้นจากเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้เข้าโครงการ

S__909339