มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายบัว รัตนพันธ์

นางศุภกานต์ พลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ)

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายบัว รัตนพันธ์

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 618256 ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

S__4825201