สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ อำนวยความสะดวกให้บริการแก่สมาชิกที่มาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ