ปฏิทินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2560

ปฏิทินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2560