ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ที่จะประมูลขายทอดตลาด วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3628

5BCCCCE9-2012-4592-9DDC-C579EF7AB23E D3BFA8C9-4452-4F8B-8A35-A8960170B626 E132E548-DD6D-4BEA-92F3-611E3F126361