ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลาการทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ดังนี้

 1. นายสุจินต์  หล้าคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561

570 572 S__69648386 S__69648388