ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาคัดเลือก ฯ

เวลา 09.30 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาคัดเลือก

1.พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560
2.พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560
3.พิจารณาให้ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

25600725 0004

25600725 0012

25600725 0020

25600725 0021

25600725 0013

25600725 0022

25600725 0003

25600725 0023

25600725 0026

25600725 0001

25600725 0029

25600725 0030

25600725 0034

25600725 0036