มอบกระเช้าปีใหม่

                  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย   (ศรีพฤทธาลัย) ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ ท่านนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

115030