มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

นางศุภกานต์ พลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายขันธชัย  ชาลี

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 679957 และเป็น สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 263669 ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

S__85319682