มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

 

นางศุภกานต์  พลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

                           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายสมยศ ไชยโยธา สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 410656          ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

112625