มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

นางศุภกานต์  พลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

                           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายชมภู พงษ์พันธ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 101700         ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

S__3178500