มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายสวัสดิ์ บุญเหลือ 

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 130519  ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

576