มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาท

นางศุภกานต์ พลสมบัติ นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาท

           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายสนอง  อารีย์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 398126 สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 141959  ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1802