ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

นายนิสิต รังษี อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด
รวมทั้งคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

1.นายกวี เพ็งศรี   ประธานกรรมการ

2.นายเทียน เขียวภักดี  กรรมการ

3.นายประดิษฐ์พรหมเสนา กรรมการ

4.นางวีรยา แก้วใส   เลขานุการ

ด้วยความยินดียิ่ง
ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 24 มกราคม 2561

ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0051 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0054 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0047 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0066 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0065 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0064 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0063 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0061 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0059 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0057 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0055 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0042 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0030 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0029 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0016 ประเมิน ผอ.รอบ 1 ปี_๑๘๐๑๒๖_0012