สำนักงาน สกสค. จัดประชุม”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.”