เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ (อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ – 60 ปีบริบูรณ์)ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2561

 

 สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ   เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ (อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ – 60 ปีบริบูรณ์)ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2561