เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  งวดที่ ๑๒/๒๕๕๙

ช.พ.ค. ๔๙๒ บาท และ ช.พ.ส. ๒๗๒ บาท

ซึ่งเป็นจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ชพค ยอด 12.59