เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐  งวดที่ ๑/๒๕๖๐

ช.พ.ค. ๕๕๒ บาท และ ช.พ.ส. ๒๖๓ บาท

ซึ่งเป็นจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ชพค ยอด 1.60