เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  งวดที่ ๑๑/๒๕๕๙

ช.พ.ค. ๕๖๑ บาท และ ช.พ.ส. ๓๑๒ บาท

ซึ่งเป็นจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

ชพค ยอด 11.59