ให้สมาชิก ช.พ.ส.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อกลับสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ด่วน!!

ให้สมาชิก ช.พ.ส.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อกลับสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ด่วน!!

เพื่อแจ้งข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และที่อยู่

เนื่องสำนักงาน สกสค. ได้ตรวจสอบในระบบงาน ช.พ.ค -ช.พ.ส. แล้วนั้น

พบข้อมูลบางข้อมูลของสมาชิก ช.พ.ส.ในระบบยังไม่ครบถ้วน

ด่วน !!! ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 045-616-823 หรือ 045-643-945 

 ^ มีทั้งหมด 5 หน้า กรุณากดหน้าถัดไป