เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙  งวดที่ ๐๙/๒๕๕๙

ช.พ.ค. ๖๐๐ บาท และ ช.พ.ส. ๒๙๔ บาท

ซึ่งเป็นจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ชพค ยอด 9.59