แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 งวดที่ 02/2560

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  งวดที่ 02/2560

ช.พ.ค. 667 บาท และ ช.พ.ส. 324 บาท

(ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่21 ธันวาคม 2559

ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 )

2.60