ยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน เมษายน 2560 งวดที่ 04/2560

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 
ประจำเดือน เมษายน 2560 งวดที่ 04/2560 
ช.พ.ค. 490 บาท และ ช.พ.ส. 245 บาท
โดยได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560
4.60