ยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 งวดที่ 05/2560

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 งวดที่ 05/2560

ช.พ.ค. 531 บาท และ ช.พ.ส. 275 บาท

โดยได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

5.60

*******************************************************

จังหวัดศรีสะเกษ อยู่หน้าที่ 13 ลำดับที่ 358 – 364