ยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2560 งวดที่ 06/2560

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประจำเดือน มิถุนายน 2560 งวดที่ 06/2560

ช.พ.ค. 557 บาท และ ช.พ.ส. 287 บาท

โดยได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่าง วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (ชพค.9) >> เดือนพฤษภาคม 2560 (งวดที่ 6/2560)
สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ค. ข้อ 14 โดยต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เป็นเงินคนละ 557.00 บาท และผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศงวดนี้จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการ ช.พ.ค. เป็นเงินคนละ 918,082.00 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทถ้วน)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (ชพส.9) >> เดือนพฤษภาคม 2560 (งวดที่ 6/2560)
สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ส. ข้อ 12 โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เป็นเงินคนละ 287.00 บาท และครอบครัวของผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศนี้จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินครอบครัวละ 375,855.00 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน )

6.60