ยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งวดที่ 07/2560

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งวดที่ 07/2560
ช.พ.ค. 566 บาท และ ช.พ.ส. 274 บาท
ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

๐ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (ชพค.9) >> เดือน มิถุนายน 2560 (งวดที่ 7/2560)

สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ค. ข้อ 14 โดยต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เป็นเงินคนละ 566.00 บาท และผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศงวดนี้จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินคนละ 917,682.00 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

๐ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (ชพส.9) >> เดือน มิถุนายน 2560 (งวดที่ 7/2560)

สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ส. ข้อ 12 โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เป็นเงินคนละ 274 บาท และครอบครัวของผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศนี้จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินครอบครัวละ 375,608 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดบาทถ้วน )

7.60