การประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ฯ

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระ

“โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อย่างเป็นระบบและยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 

ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ

 

10

15


16


11

12