ยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน กันยายน 2560 งวดที่ 09/2560

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ประจำเดือน กันยายน 2560 งวดที่ 09/2560
ช.พ.ค. 525 บาท และ ช.พ.ส. 271 บาท
ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560

๐ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (ชพค.9) >> เดือนสิงหาคม 2560 (งวดที่ 9/2560)

สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ค. ข้อ 14 โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการ ช.พ.ค. เป็นเงินคนละ 525.00 บาท และผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศงวดนี้จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินคนละ 916,843.00 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

๐ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (ชพส.9) >> เดือนสิงหาคม 2560 (งวดที่ 9/2560)

 สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ส. ข้อ 12 โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เป็นเงินคนละ 271 บาท และครอบครัวของผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศนี้จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินครอบครัวละ 374,962 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน )

9.60