นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตพร้อมทั้งอัพเดทข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับ สำนักงาน สกสค.,ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ควรรู้ …. ให้แก่ข้าราชการบำเหน็จ,บำนาญ อำเภอขุขันธ์ที่เข้าร่วมประชุม

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมกับออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตพร้อมทั้งอัพเดทข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับ

สำนักงาน สกสค.,ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ควรรู้และตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ข้าราชการบำเหน็จและบำนาญอำเภอขุขันธ์ พร้อมแจกแบบกรอกข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบัน เพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

1.1

1.2

1.3 1 2.1

2

5

3

4

6

7

8

9.1

9.2

9

10.1

10

11.2

11

12

IMG_2651

IMG_2652
IMG_2669

IMG_2670