ยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน ตุลาคม 2560 งวดที่ 10/2560

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 งวดที่ 10/2560
ช.พ.ค. 603 บาท และ ช.พ.ส. 295 บาท
ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560

๐ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (ชพค.9) >> เดือนกันยายน 2560 (งวดที่ 10/2560) 

สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ค. ข้อ 14 โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการ ช.พ.ค. เป็นเงินคนละ 603.00 บาท และผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศงวดนี้ จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินคนละ 915,784.00 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

๐ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (ชพส.9) >> เดือนกันยายน 2560 (งวดที่ 10/2560)

สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ส. ข้อ 12 โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เป็นเงินคนละ 295 บาท และครอบครัวของผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศนี้ จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินครอบครัวละ 374,701 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทถ้วน )

10.60