นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตและแจกแบบกรอกข้อมูลข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ให้กับข้าราชการบำนาญของอำเภอยางชุมน้อยผู้ที่เข้าร่วมประชุม

⇒ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมกับออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาวะวิกฤตและตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ข้าราชการบำนาญของอำเภอยางชุมน้อย พร้อมแจกแบบกรอกข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.

ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อนำไปแก้ไขลงในระบบงาน ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ณ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

IMG_2911 IMG_2912 IMG_2913 IMG_2914 IMG_2915