ประกาศ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ

ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
——————————————
ตามประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่ยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
มีมูลค่าทุนละ 5,000 บาท นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19
ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 ทุน ส่วนภูมิภาค จำนวน 80 ทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 81 ทุน
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ลำดับที่ 60 >> ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ <<

ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ได้รับทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
————————————————