ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วาระการประชุม ครั้งที่ ๙ และพิจารณาการให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วาระการประชุม ครั้งที่ ๙ 

และพิจารณาการให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ 

พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙