มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายสถิตย์  วงษาวดี สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 330498 สมาชิก          ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รับเงินค่าจัดการศพ_๑๙๐๒๒๒_0044