Kick off Campaign คืนโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง

เรามีครู..อยู่ในหัวใจ

ครูคือ… วิศวกรสร้างคน

รัฐบาลจึงประกาศเจตนารมย์ … คืนความสุขให้ครู ให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และมีเกียรติภูมิในวิชาชีพ

อ่านรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง คลิกที่นี่ >>> ลงทะเบียนเป็นสมาชิก แก้ไขภาระหนี้
OGzQq1d8jA_1484536175

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. การทำสัญญาการคืนเงินสวัสดิการและค่าตอบแทน 
๒. การเปิดเผยข้อมูลภาวะหนี้สินที่เป็นปัจจุบันหลังได้รับสวัสดิการ 
๓. การชำระคืนเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนการจัดสวัสดิการ 
๔. เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักประกันการจัดสวัสดิการ 
๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๖. การวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ
๗. เงื่อนไขการป้องกันการก่อหนี้ซ้ำโดยผู้บังคับบัญชา
๘. เงื่อนไขการร่วมด้วยช่วยคิดโดยคู่สมรส/บุคคลในครอบครัว
๙. เงื่อนไขการกำกับติดตามโดยผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด

หนี้สินครู…

ภารกิจยิ่งใหญ่…และความท้าทาย

ภาระหนี้สิน…มะเร็งร้ายที่กัดเซาะ บั่นทอน สัมฤทธิผล เกียรติภูมิวิชาชีพ ภัยคุกคาม
และแรงเสียดทานการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่…Thailand 4.0 

การปลดหนี้สินครู เพื่อ…คืนโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง จึงเป็นความท้าทายและภารกิจเร่งด่วนที่ สกสค.วางรูปแบบการบริหารจัดการแบบครบวงจร 4 ขั้นตอน

๐ X-Ray

การคัดกรองสรรหากลุ่มหนี้วิกฤติรุนแรงเป็นรายข้อมูล…Cash Flow & FA โดยการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

๐ MOU 

การจัดทำข้อตกลง…เริ่มด้วยความมุ่งมั่น จริงใจที่…ระเบิดจากข้างใน พัฒนาสู่การสร้าง  

    สัญญาใจเป็นข้อตกลง 3 ฝ่าย (ลูกหนี้พร้อมครอบครัว-ผู้บังคับบัญชา-สถาบันการเงิน)

๐ Monitoring

สกสค.และสำนักงาน สกสค.จังหวัด เฝ้าระวัง แนะนำ ให้คำปรึกษาที่ทันการณ์ในการ

ดำเนินแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการหนี้รายบุคคล

๐ Report

การกำกับ ติดตาม วิจัย ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ เพื่อทราบความก้าวหน้า 

การปรับยุทธศาสตร์ รูปแบบที่สอดรับกับบริบทและสถานการณ์

ยกระดับคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง

สกสค…ในฐานะองค์กรหลัก…จัดสวัสดิการสวัสดิภาพครู กำหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบแบบครบวงจรด้วย…

๐ ปณิธาน… “คุณภาพชีวิตครู…เราดูแล”

๐ วิสัยทัศน์… “คืนโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง”

๐ พันธกิจ…
   1) เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ

   2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูแบบยั่งยืน
   3) ปรับปัจจัย และโครงสร้างพื้นฐาน

๐ ยุทธศาสตร์

3 ประเด็น 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๐ ปัจจัยความสำเร็จ

ผนึกกำลังการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาในฐานะ… “ผู้ปกครอง” สถาบันการเงินในฐานะ… “หุ้นส่วนบริหารจัดการ” และ…ลูกหนี้ที่มุงมั่น จริงใจ เปี่ยมด้วยพลังส่วนลึก… “ระเบิดจากข้างใน” มุ่งสู่เป้าหมาย… หลุดพ้นวงจรหนี้สิน ก้าวสู่เกียรติภูมิในวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู อันจะสร้างผลสะเทือน…พลิกโฉมโรงเรียนปกติ สู่…โรงเรียนแห่งความสุข…“เด็กรักครู – ครูรักเด็ก”