อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และ

นางศุภกานต์ พลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้เข้าร่วม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส่วนภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมตามสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

IMG_8690

IMG_8691

IMG_8692

IMG_8693

IMG_8694