ยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มีนาคม 2561 งวดที่ 3/2561

เรื่อง แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ประจำเดือน มีนาคม งวดที่ 3/2561
ช.พ.ค. 627 บาท และ ช.พ.ส. 315 บาท
โดยได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่าง วันที่ 21 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

๐ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม (ชพค.9) >> เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (งวดที่ 3/2561)

สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ค. ข้อ 14 โดยต้องช้าระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท
เป็นเงินคนละ 627.00 บาท และผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศงวดนี้จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว 
เป็นเงินคนละ 910,486.00 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

๐ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม (ชพส.9) >> เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (งวดที่ 3/2561)

สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ส. ข้อ 12 โดยต้องชําระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท
เป็นเงินคนละ 315 บาท และครอบครัวของผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศนี้ จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
เป็นเงินครอบครัวละ 372,084 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบสี่บาทถ้วน )

3.61