คณะตรวจสอบเข้าเยี่ยมและตรวจสอบงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 8-12 พ.ย.59

ขอขอบพระคุณ คณะตรวจสอบภายในที่เข้าเยี่ยมและตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
การพัสดุและการบริหารงานอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวนโยบายที่กำหนด
เมื่อวันที่ 8-12 พ.ย.59

4

2

8-12พ.ย. ตรวจสอบ ศก_7540

3

8-12พ.ย. ตรวจสอบ ศก_1407

8-12พ.ย. ตรวจสอบ ศก_2800

8-12พ.ย. ตรวจสอบ ศก_3768

8-12พ.ย. ตรวจสอบ ศก_4866

8-12พ.ย. ตรวจสอบ ศก_5884

8-12พ.ย. ตรวจสอบ ศก_58618-12พ.ย. ตรวจสอบ ศก_9477
8-12พ.ย. ตรวจสอบ ศก_2643

1.1